Arvot ja velvollisuudet

Sana “ympäristö” her­ät­tää kuvia koske­mat­tomista valtamer­istä, järv­istä ja met­sistä, eri­laisten lajikkeiden asut­tamana, kuten kalo­jen, eläin­ten ja kas­vi­en, mutta samalla se muistut­taa meitä myös saas­tun­eesta ilmasta, likais­ista ves­istä, kuol­leista kaloista, fossiil­isten polt­toaineiden maataloudesta, parkkipaikoista, moot­tor­iteistä ja niin edelleen. On meidän vas­tuulla opettaa lap­sille empa­tiaa tätä planeettaamme kohtaan, pos­itiiv­isten vahvikkeiden kautta, jotka vahv­istavat vel­vol­lisuuk­sia, kuten kier­rätys­tä ja jät­teiden vähentämistä, luon­nosta välit­tämistä, maataloutta sekä vahv­istaa yleistä tietä­mys­tä, kuinka suo­jel­la kotiamme.

Arvos­tus, kilt­teys, rehellisyys, rohkeus, määräti­etoisuus, itsekuri, myötä­tunto ja anteli­aisuus ovat arvoja, joita kaikki­en pitäisi vaalia. Nämä ovat arvoja joita me CLP:llä pidämme suuressa arvossa, iso osa eetostamme on, kuinka hyväk­syä kaikki­en yksilöl­lisyys ja erilaisuus.