Leikkiä, oppia ja maail­maan tutustumista

CLP:n missio on tar­jota korkealuokkais­ta hoitoa ja opetusta lap­sille, rauhal­lisessa ja rakastavas­sa ympäristössä. Par­haiden var­haisvu­osi­en strate­gioiden sov­eltamis­en lisäk­si, lapsenne ovat turval­lisessa paikassa, mis­sä he oppivat ja kehittyvät yksilöinä tutki­en maail­man ihmeitä ympärillään.

Meistä

Me CLP:llä olemme sit­ou­tun­eet kehit­tämään haastavaa ja kan­nustavaa oppimisym­päristöä ja vaalimaan lasten into­himoa oppimiseen ja luovaan ajatteluun.

Kak­sikielin­en ohjelma

Luovan oppimis­en leikkikoulu on kak­sikielin­en, suomi-englanti, aikais­en oppimis­en keskus. Toivot­amme kaikki lap­set ter­vetul­leiksi luovan oppimis­en leikkikouluun, huoli­matta heidän äidinkielestään.

Van­hem­mat kumppaneina

Van­hempi­en rooli on tärkein. Tietämyk­sellänne ja ymmärry­k­sellänne voimme varmistaa yhdessä, että lapsenne yksilöl­lis­et tarpeet huomioidaan.

Par­em­paa päiväko­tia ei voisi kuvi­tella. Jokain­en lap­si kohdataan juuri oman­lais­en­aan yksilönä ja jokais­en lapsen ominais­piir­teet huomioidaan.

Kaikesta välittyy, että koko hen­k­ilökunta tekee työtä täy­destä sydämestään. Lasta hakiessa hoita­jat joko laulav­at ja juok­sevat lasten kanssa, ant­avat vauh­tia keinussa, ovat kyyn­ärpäitä myöten hiekassa rakentamassa hiekkalin­naa tai jol­lain muulla tavalla osal­lis­tuvat täysillä lasten touhuihin.

Ker­taakaan ei ole tarvin­nut olla mis­tään huolissaan, vaan on voinut täys­in luot­taa sii­hen, että lap­si saa kaiken tar­vit­se­mansa huolen­pidon ja valtavasti hänelle mieluisia aktiviteetteja.

Lap­si on kehittynyt ja oppinut päiväko­dissa hir­muisesti. Toisaalta mis­tään turhasta ei niuhoteta, päiväkoti­in saa men­nä pupun kor­vissa ja kur­alätäköis­sä saa hyp­piä sotkusta välit­tämät­tä. Välillä aamuisin päiväkodilta kohti työpaikkaa lähtiessä silmät kos­tuvat siitä onnen­tunteesta, kun lap­si jää riemuisaan päiväkoti­in – niin valtavan suuri asia van­hem­malle on, kun on täy­del­lis­en hyvä fiil­is päiväkodista ja lapsen arjesta siellä kaiken puolin.

Palaute asiakkaaltamme

Tai­an­o­main­en paikka tutkimuk­sille ja uteliaisuudelle

Olemme luon­eet ympäristön, joka tukee lasten älyl­listä, sosi­aalista, emo­tion­aalista ja luovaa kas­vua sekä kehitys­tä, ikään sop­ivilla akt­iv­it­eeteilla ja opetussuunnitelmalla.

Koken­eet opettajamme rohkai­s­evat luovuuteen ja oppimiseen hauskan­pidon, leikin, musiikin ja tanssin väl­ityk­sellä. Kan­sain­välin­en ympäristömme on tilaisuus, jossa lap­set oppivat muista kult­tuureista, tun­nistavat erovaisuuk­sia sekä oppivat hyväk­syn­tää. Yhteisömme on tärkeä meille ja sillä on tärkeä rooli kasvatusopissamme.