Kak­sikielin­en ohjelma

Toivot­amme kaikki lap­set ter­vetul­leiksi luovan oppimis­en leikkikouluun, huoli­matta heidän äidinkielestään. Jokais­en lapsen omaa kult­tuuria ja kieltä juh­l­it­aan päivit­täin leikkikoulussa, samalla se tar­joaa meille mah­dol­lisuuk­sia laa­jentaa ymmärry­s­tä ympärillämme olev­asta maailmasta.

Luovan oppimis­en leikkikoulu on kak­sikielin­en, suomi-englanti, aikais­en oppimis­en keskus. Englanti on ensisi­jain­en kie­lemme, mutta heille, jotka haluai­sivat val­ita kak­sikielis­en vaih­toe­hdon, tar­joamme 8-10 tuntia viikossa suo­men­kiel­istä leikkiä.

Toin­en kieli

CLP on loistava vaih­toe­hto van­hem­mille, jotka haluai­sivat lap­sensa oppivan tois­en kielen.

Tutkimuk­set ovat pitkään todistaneet tois­en kielen oppimis­en hyödy­istä. Lap­set voivat esimerkiksi oppia kehit­tämään enem­män kon­trol­lia käytök­sen ja huomi­ontarpeen välillä.

Käytämme useita men­etelmiä englan­nin tukemisessa ja esit­telyssä, kuten kuvakortteja, Makaton- merkke­jä, tek­stiile­jä sekä visuaalisia resur­sseja ja tietysti run­saasti laulua, tans­sia, draamaa ja keskustelua.

Vaikka englan­ninkielin­en ja suomalain­en opetus muut­tuvat viikoit­tain, lap­set alt­istuvat molem­mille kielille päivit­täin. Uskomme sii­hen, että lap­sille on tärkeää kehittyä korkea taso kielel­lisiä taitoja, niin suomessa kuin englan­n­issa. Puhu­mis­en, laulamis­en, run­o­jen, tarinoiden ja roolileikki­en kautta lap­set saavut­tavat monipuolisen sana­ston, kum­mas­sakin kielessä.