Kirkkonummi

Kas­vua ja oppia, leikin kautta

Me pidämme ruti­ineistamme ja lapselle sään­nöl­lisyys on todella tärkeää, jopa aikuis­et tun­tevat
olonsa varmem­mak­si ja se tekee illuusion, että kaikki on hallin­nas­sa. Elämä kuiten­kaan harvem­min
men­ee niin kuin on suun­niteltu ja se usein tuot­taa mutkia matkaan.
CLP:llä noudatamme päivit­täistä ruti­in­ia, mutta opimme samalla, että aina suun­nitel­mat eivät pidä,
ja voimme ottaa ilon irti odot­tamat­tomista haasteista. Yksi tärkeim­mis­tä opetuk­sista lasten kanssa
työsken­nel­lessä on luopua etukäteis­suun­nit­telusta ja vain tarkkailla sen het­kistä tilan­netta, toisin
sanoen, mikäli lap­silla on meneillään hyvä het­ki keskitty­mistä ja syväop­pimista, voi olla, että
tar­i­na­het­ket lyhenevät, jotta meillä riit­tää aika kaikkeen.

Päivit­täin­en aikataulu

7.30 Ter­vetu­loa

7.45-8.30 Aamupala ja vapaata leikkiä

9.00 Ulkoilua / Met­säkoulua:
Meillä on ihana puutarha-alue, täyn­nä seikkailuja ja löytöjä. Puutar­han kyljessä on met­säalue,
jonne lap­set voivat vapaasti men­nä opettajan kanssa ja käyt­tää itsenäisesti.

10.15 Piiri-aika:
Piiri-aika aut­taa lap­sia kehit­tämään kom­munikaa­ti­ota ja itsevar­muutta ryh­mässä.
Se on suun­niteltu rohkais­emaan lap­sia osal­lis­tumaan keskusteluun heidän kiin­nos­tuk­sen
kohteistaan, tun­teistaan jne. Lap­set oppivat toi­mimaan yhdessä ryh­mässä. Laulamme, leikimme ja
keskuste­lemme päivän tapahtumista.

10.30 Ryh­mäleikke­jä ja akt­iv­it­eetteja:
Meillä on eri alueita saatavilla lap­sille, joista he voivat val­ita
mis­sä haluavat oppia ja tutkia oman uteli­aisuutensa kautta. Jokain­en alue on suun­niteltu
vahv­istamaan lasten kehitys­tä. Ympäristö on valmisteltu hol­istis­elle oppimis­elle, mis­sä lap­set
voivat tutkia, luoda ja seurata omia kiin­nos­tuk­sen kohteit­aan itsenäisesti, opettaji­en ja
ikäkump­pan­eiden kanssa.

11.30 Lounas

12.00 Tar­ina-aika:
Kas­vat­taa lapsen keskitty­mistä,
parantaa visuaalis­en syrjin­nän taitoja, ään­en­tuotan­toa, vahv­istaa san­o­jen tun­nistamista, aut­taa
tutkimaan sosi­aalisia tilanteita ja käyt­täyty­mistä sekä istut­taa rakkautta kir­joja kohtaan. Lap­sille
lukemin­en her­ät­tää heidän uteli­aisuut­taan ja rohkais­ee heitä uusi­in seikkailuih­in
mie­likuvi­tuk­ses­saan.

12.30 Rauhoit­tu­min­en ja päiväuni­en aika pien­im­mille. Rauhoit­tu­mis­en aik­ana teemme useita eri
akt­iv­it­eetteja aut­taak­semme lap­sia rentou­tu­maan ja löytämään heidän hil­jais­en tilansa, kuten
mind­ful­ness akt­iv­it­eetteja, joogaa ja musiikkiterapiaa.

14.15 Välip­ala: tar­joamme korkea­l­aatuis­en välip­a­lan, joka sis­ältää hedelmiä, vihan­nek­sia, leipää
kaikilla pääl­lisillä, maitoa ja vettä. Vettä on saatavilla lap­sille myös koko päivän.

14.30 Iltapäiväleikit / Keskitty­mish­et­ki aikuis­en kanssa

16.00 Ulkoleikke­jä

17.30 Koti­in­lähtö

Aikuisten johtamat sessiot

Viikon aik­ana teemme useita ses­sioita, joissa opettajat keskittyvät eri kehityk­sen alueisiin.

Kokkaus­tun­nit

Lap­set pää­sevät kehit­tämään omia resepte­jä, opettelemaan mit­tausta, luo­maan eri­laisia mak­uja, tutuista ja tun­te­mat­tomista aineksista.

Liikunta

Liikunta tarkoit­taa leikkim­istä ja fyys­istä aktiivisuutta. Aktiiv­inen leikki on osa opetus­suun­nitel­maamme, mikä mah­dol­listaa matalan ja korkean tason akt­iv­it­eetit, niin sis­ällä kuin ulkona, useissa muodoissa kuten tanssin ja näytelmi­en kautta.

Tuo ja kerro

Per­jantais­in kaikki lap­set voivat tuoda näytille lem­pile­lun tai kiin­nostavan esin­een mukanaan ja ker­toa siitä muille. Luon­nol­lisesti lapsesi voi tuoda lelun mukanaan joka päivä, sillä se voi aut­taa sopeu­tu­misessa ja uusi­en ystävyyk­si­en luomisessa.

Gal­ler­ia

Hen­k­ilökunta

Ria

Kasvatusti­eteen kan­did­aatti (VO)

Annukka

Päiväkod­in johtaja
Sosionomi var­haiskasvatuk­sessa
Aloitti 2018

Pompa

Lasten­hoitaja
Var­haiskasvatus ser­ti­fiointi
Aloitti 2019

Alex

Var­haiskasvatus opettaja ja esi­opettajan koulu­tus (OAJ)
Aloitti 2021

Mak­sut

Voit val­ita koko­aikais­en tai osa-aikais­en hoidon välillä. 

Ses­si­ot ovat klo 7.00-12.00 tai klo 12.30-17.30. Ses­si­ot kestävät 5 tuntia.

Mak­sut

35+ tuntia  - 288,-

21 - 35 tuntia - 246,-

Up to 20 tuntia - 145,-

50% sis­aru­s­alen­nus

Varmistath­an, että täytätte kun­nan sivuilta hak­u­lo­mak­keen välit­tömästi, saadak­senne palve­lu­seteli tukea.

Kirkkonummi lomake;  https://www.kirkkonummi.fi/hakeminen-varhaiskasvatukseen

Siuntio lomake; https://www.siuntio.fi/varhaiskasvatuksen-lomakkeet

Hopeak­uja 3, 02410 Kirkkonummi