Korkealuokkais­ta hoitoa

Korkealuokkais­en hoidon tar­joam­in­en on leikkikoulumme lip­pu­laiva. Opettajamme ovat ammat­ti­taitoisia var­haiskasvatuk­sen opettajia. Koko hen­k­ilökun­tamme on saa­nut ensiavun pätevyy­den ja suorit­taneet hygieniapassin.

On tärkeää, että kaikki hen­k­ilökun­tamme jäsen­et on esit­ar­kastettu ja käyvät läpi 4 kuukauden koe­ajan. Pyrimme jatkuvasti koulut­tamaan koko hen­k­ilöstöämme ympäri vuo­den, jotta olemme ajan tas­alla tämän het­kisen esi­opetuk­sen teori­assa ja käytännössä.

CLP:n ja per­heiden väl­is­et suht­eet ovat mit­taa­mat­to­man tärkeitä meille ja pidämme huolen siitä, että pos­itiiv­inen kom­munikointi on etusi­jalla. Monipuol­isten työkalujen avulla pidämme sinut ajan tas­alla lapsesi edistyk­sestä ja kehityk­sestä, mukaan luki­en vuosit­tais­et tapaam­is­et ja toiminnot.