Met­säkoulu

Met­säkoulu on ulkokoulu­tuk­sen toimit­tamis­malli, jossa lap­set ja pätevä met­säkoulun opettaja käyvät ympäröivillä luon­nontiloilla oppi­massa hen­k­ilöko­htaisia, sosi­aalisia, teknisiä taitoja, tiim­ityötä ja ongel­man­ratkais­ua. Met­säkoulut tun­net­aan kan­sain­väl­isesti “inspiroivana prosess­ina, joka tar­joaa lap­sille sään­nöl­lis­et mah­dol­lisuudet saavut­taa ja kehit­tää luot­tamusta käytän­nön oppimis­en kautta met­sän ympäristössä” Mur­ray Richard (2008).

Meidän met­säkoulumme on ped­agokin­en ja fyys­in­en kokon­aisuus, jonka käyt­tötapaa vaih­del­laan. Met­säkoulus­samme käytämme lähe­istä met­sää kas­vat­tamaan lasten itsenäisyyt­tä ja itse­tun­toa. Aiheet ovat ristikkäistä opetusta (laaja-aihein­en), mukaan luet­tuna luon­nol­lin­en ympäristö esimerkiksi puiden merkitys yhteiskun­nas­sa, erä­maid­en tukema mon­im­utkain­en ekosys­teemi sekä erity­isten kas­vi­en ja eläin­ten tunnistaminen.

Terveel­lin­en elämäntapa

Pidämme erit­täin tärkeänä viettää lasten kanssa aikaa ulkona, mis­sä teemme uusia löytöjä, joka päivä.

Erity­in­en met­säo­hjelmamme järjestetään kaikkina vuo­de­naikoina. Lap­set oppivat eri vuo­de­naiko­jen mah­dol­lisuudet kas­vat­taa omaa ruokaansa, tekemään tulen, kokkaamaan loun­aansa ja osal­lis­tumaan akt­iv­it­eetteih­in, jotka altistavat heidät luon­non ihmeille.

Pal­jon raikasta ulkoil­maa, liikun­taa ja tasapain­oin­en ruokavalio on avain varmistamaan, että laps­estasi huole­hdit­aan ja hänelle opetetaan terveel­lis­istä elämäntavoista.