Opetus­suun­nitelma

Noudatamme suomal­aista var­haiskasvatus­suunitel­maa, korostamalla uteli­asuuden toimin­nan ped­agokiikkaa. Uteli­asuuden toimin­nan ped­agokiikka on nykypäiväin­en lähesty­mistapa var­haiskasvatuk­seen, joka yhdis­tää par­haim­mat osat Reg­gio Emiliasta, Stein­eri­sta ja Montessoria.

CLP on tiedon­janois­ille ja luoville mielille. Lap­set tar­vit­sevat mah­dol­lisuuden koskea, käs­itellä ja tutkia miten asi­at toimivat käyt­täen esineitä ja asioita, jotka sopivat heidän hen­k­ilöko­htaiseen oppismistapaan.

Oppimista kaikilla osa-alueilla

Hol­istisessa oppimisym­päristössämme pidämme suuressa arvossa sosi­aal­isten taito­jen sekä itsensä kehit­tämistä ja oppimis­en motivaa­ti­ota, kaikilla osa-alueilla.

Lapsenne alt­istuu matem­aat­tisille ja tieteel­lisille aiheille, mah­dol­listamme heidän luovi­en ajatusten ilmaisemis­en tait­eella ja käs­itöillä, musiikilla ja peleillä, yhdessä korkealuokkais­en opetuk­semme ja luon­nol­listen mater­i­aali­en kanssa, tuemme kokemis­en iloa, niin sis­ällä kuin ulkona.

Yllä­main­it­tujen asioiden lisäk­si uteli­asuuden toimin­nan ped­ago­giikka var­haiskasvatuk­sessa on sitä, että me uskomme sii­hen, että lasten ympäristön tulisi näyt­tää houkut­tel­ev­alta ja kut­suvalta ja lähettää alit­ajun­taan viestejä, jotka her­ät­tävät halun leikkimään. Luomme lap­sille tai­an­o­mais­en paik­an häm­mäs­tellä ja ihmet­ellä, jol­loin he voivat vaipua syvälle leikin saloihin.

Täl­lais­et men­etelmät tarkoit­tavat kuiten­kin, että leikkikoulumme on välillä sotkuin­en ja epäjärjestelmäl­lin­en kun lelut kulkeu­tuvat, sekoit­tuvat ja ovat levällään ympäri koulua. Emme kuiten­kaan vaih­taisi sitä mis­tään hin­nasta, kun päivä on lopuil­laan, valmiste­lemme koulun yhdessä huomista varten.