Öster­sun­dom

Kas­vua ja oppia, leikin kautta

Me pidämme ruti­ineistamme ja lapselle sään­nöl­lisyys on todella tärkeää, jopa aikuis­et tun­tevat
olonsa varmem­mak­si ja se tekee illuusion, että kaikki on hallin­nas­sa. Elämä kuiten­kaan harvem­min
men­ee niin kuin on suun­niteltu ja se usein tuot­taa mutkia matkaan.
CLP:llä noudatamme päivit­täistä ruti­in­ia, mutta opimme samalla, että aina suun­nitel­mat eivät pidä,
ja voimme ottaa ilon irti odot­tamat­tomista haasteista. Yksi tärkeim­mis­tä opetuk­sista lasten kanssa
työsken­nel­lessä on luopua etukäteis­suun­nit­telusta ja vain tarkkailla sen het­kistä tilan­netta, toisin
sanoen, mikäli lap­silla on meneillään hyvä het­ki keskitty­mistä ja syväop­pimista, voi olla, että
tar­i­na­het­ket lyhenevät, jotta meillä riit­tää aika kaikkeen.

Päivit­täin­en aikataulu

8.00 Aamupala

8.30 Ulkoilua

10.00 Piiri-aika:
Piiri-aika aut­taa lap­sia kehit­tämään kom­munikaa­ti­ota ja itsevar­muutta ryh­mässä.
Se on suun­niteltu rohkais­emaan lap­sia osal­lis­tumaan keskusteluun heidän kiin­nos­tuk­sen
kohteistaan, tun­teistaan jne. Lap­set oppivat toi­mimaan yhdessä ryh­mässä. Laulamme, leikimme ja
keskuste­lemme päivän tapahtumista.

10.20 Vapaata leikkiä ja akt­iv­it­eetteja:
Musiikkia ja tans­sia, Draamaa ja fyys­istä oppimista, Taiteita, Kokkausta.

11.30 Lounas

12.30 Rauhoit­tu­min­en ja päiväuni­en aika pien­im­mille. Rauhoit­tu­mis­en aik­ana teemme useita eri
akt­iv­it­eetteja aut­taak­semme lap­sia rentou­tu­maan ja löytämään heidän hil­jais­en tilansa, kuten
mind­ful­ness akt­iv­it­eetteja, joogaa ja musiikkiterapiaa.

14.15 Välip­ala: tar­joamme korkea­l­aatuis­en välip­a­lan, joka sis­ältää hedelmiä, vihan­nek­sia, leipää
kaikilla pääl­lisillä, maitoa ja vettä. Vettä on saatavilla lap­sille myös koko päivän.

14.30 Tar­ina-aika:
Kas­vat­taa lapsen keskitty­mistä,
parantaa visuaalis­en syrjin­nän taitoja, ään­en­tuotan­toa, vahv­istaa san­o­jen tun­nistamista, aut­taa
tutkimaan sosi­aalisia tilanteita ja käyt­täyty­mistä sekä istut­taa rakkautta kir­joja kohtaan. Lap­sille
lukemin­en her­ät­tää heidän uteli­aisuut­taan ja rohkais­ee heitä uusi­in seikkailuih­in
mielikuvituksessaan.

 14.45 Iltapäiväleikit

15.30 Ulkoleikke­jä

17.30 Koti­in­lähtö

Gal­ler­ia

Hen­k­ilökunta

Mia

Päiväkod­in johtaja
Sosionomi

Michelle

Lähi­hoitaja

Safa

Musiikki opettaja

Mak­sut

Voit val­ita koko­aikais­en tai osa-aikais­en hoidon välillä.

Mak­sut

Yli 3-vuo­tiaat
35+ tuntia - 895,-
Up to 35 tuntia - 690,-

Alle 3-vuo­tiaat
35+ tuntia - 1154,-
Up to 35 tuntia - 820,-

Sipoo par­ents part 320,-
Hel­sinki par­ents part 382,-
Vantaa par­ents part 382,-

Varmistath­an, että täytätte kun­nan sivuilta hak­u­lo­mak­keen välit­tömästi, saadak­senne palve­lu­seteli tukea.

Sipoo lomake; https://www.sipoo.fi/fi/koulutus_ja_varhaiskasvatus/lomakkeet_tuet_ja_maksut/palveluseteli/perheille

Hel­sinki ja Vantaa lomake; https://www.kela.fi/documents/10192/3861304/WH1.pdf/d7de66e9-d9b6-4109-804d-4768479a4e4b?version=1.2

Krapu­tie 4, 00890 Helsinki