Yhdessä oppimista

Kaikkia lap­sia rohkais­taan viettämään mah­dol­lisim­man pal­jon aikaa yhdessä. Kun 1-5 vuo­tiaat yhdis­tetään, häm­mästyt­täviä oppimiskäyriä kehittyy. Van­hem­mat lap­set ottavat enem­män vas­tuuta ja tun­tevat empa­tiaa nuor­empia lap­sia kohtaan. He oppivat myös tun­tem­aan arvos­tusta, kun pienem­mät tar­vit­sevat heidän tukea ja ohjausta uusia asioita, pele­jä ja leikke­jä oppiessa.

Nuorem­mat lap­set oppivat enem­män van­hem­milta lap­silta kuin he oppi­sivat ryh­mässä, joka on samalla oppimistasolla. Puhu­maan oppimin­en, kom­munikointi, leikkimin­en ja oppimin­en tapahtuu nopeam­malla tem­polla, kun se päivän mit­taan demon­stroid­aan van­hempi­en lap­si­en esimerkillä. Montessori rohkais­ee eri ikäryh­miä toi­mimaan yhdessä, sillä se her­ät­tää uusia oppimis­alueita- ja
taitoja kaikissa lapsissa.

Kan­nustamme moni­in akt­iv­it­eetteih­in ja pelei­h­in, jotka tukevat tiim­ityösken­telyä, kärs­iväl­lisyyt­tä ja niin edelleen.
Yhdessä oppimin­en on todella tärkeä osa CLP:n eetosta, pyrimme sii­hen myös per­heen­jäsen­ten kanssa…