Meistä

CLP:llä olemme sit­ou­tun­eet luo­maan haastavan ja stim­u­loivan oppimisym­päristön, kas­vat­taen kaikki­en lap­si­en halua oppia ja ajat­telemaan luovasti.

Koken­eet ja omistau­tun­eet opettajamme tekevät lähe­istä yhteistyötä varmistaen, että lapsesi yksilöl­lis­et tarpeet huomi­oid­aan ja aikais­en oppimis­en tavoit­teet tun­nistetaan mah­dol­lisim­man ajoissa.

Värikkäät, läm­min­hen­kiset ja stim­u­loivat luokkamme luovat täy­del­lis­en ympäristön lapsellesi löytää, tutkia ja oppia päivän mit­taan, niin sis­ällä kuin ulkona.

Olemme koti kaukana kotia, jossa hauskat päivät ovat täyn­nä laulua, tans­sia ja oppimista itsenäis­en leikkimis­en kautta.

 

Mis­siomme

On hoit­aa jokais­en lapsen tarpeita itseil­maisuun ja kom­munikointi­in luon­nol­lista maail­maa kohtaan.

CLP:n mis­sion on tar­jota korkea­l­aatuista hoitoa ja opetusta lap­sille, rauhal­lisessa ja rakastavas­sa ympäristössä.

Par­haiden var­haisvu­osi­en strate­gioiden sov­eltamis­en lisäk­si, lapsenne ovat turval­lisessa paikassa, mis­sä he oppivat ja kehittyvät yksilöinä tutki­en maail­man ihmeitä ympärillään.

CLP:llä pidämme huolta, että lapsesi pystyy ilmaisemaan luovuut­taan ja olemaan aktiiv­inen jäsen oppimis­en matkas­saan kanssamme.

Me keskitymme jokais­en lapsen yksilöl­lisi­in tarpeis­i­in ja esit­te­lemme heidät uusi­en kult­tuuri­en avoimelle maailmalle.

Olemme luon­eet ympäristön, joka tukee lasten älyl­listä, sosi­aalista, emo­tion­aalista ja luovaa kas­vua sekä kehitys­tä, ikään sop­ivilla akt­iv­it­eeteilla ja opetussuunnitelmalla.

Koken­eet opettajamme rohkai­s­evat luovuuteen ja oppimiseen hauskan­pidon, leikin, musiikin ja tanssin väl­ityk­sellä. Kan­sain­välin­en ympäristömme on tilaisuus, jossa lap­set oppivat muista kult­tuureista, tun­nistavat erovaisuuk­sia sekä oppivat hyväk­syn­tää. Yhteisömme on tärkeä meille ja sillä on tärkeä rooli kasvatusopissamme.

Järjestämme retkiä, vierai­lemme paikal­lisissa met­sissä ja käymme sään­nöl­lisesti kir­jastossa. Uskomme, että aktiivis­et lap­set ovat onnel­lisia lapsia!