Kaksikielinen ohjelma

Suomen- ja englanninkielinen päiväkoti

Päiväkodissamme opimme kieltä iloisesti leikin kautta. Lapsi kuulee päivän aikana monipuolisesti sekä suomea että englantia.

Päiväkodissa englannikielinen henkilökunta puhu pelkästään englantia ja suomea äidinkielenään puhuvat opettajat ovat keskittyneen suomenkielen oppimisen tukemiseen. Pääkielenä arjessa puhumme englantia, mutta annamme lapselle aikaa uuden kielen omaksumiseen ja lisäämme englanninkielen osuutta lapsen kotiutuessa päiväkotiin. Otamme huomioon myös vanhempien toiveet ja tavoitteet kielen oppimiselle.

Päiväkotimme on loistava vaihtoehto perheille, jotka toivovat lapsensa oppivan toisena kielenä englannin. Emme vaadi minkäänlaista aikaisempaa kielitaitoa lapsilta, vaan kaikki oppiminen tapahtuu arjessa toiminnan kautta. Kielen kehityksen tukeminen on osana kokopäiväpedagogikkaamme, ja opimme yhteisten leikkien, laulujen, lorujen, liikunnnan, satujen, keskustelujen ja taiteen avulla. Sanavaraston ja ja tunteiden ilmaisun tukena käytämme päivittäin kuvakortteja.

Suomen- ja englanninkielinen päiväkoti

Tutkitusti hyötyä lapselle

Uuden kielen oppiminen avaa ovia monipuoliseen vuorovaikutukseen ja auttaa lasta kommunikoimaan uusilla tavoilla. Kansainvälistyvässä maailmassaamme kielitaidon merkitys korostuu. Lapsena opittu kielitaito antaa vahvan pohjan uuden oppimiselle, ja auttaa ymmärtämään kieltä monipuolisesti. Kielellinen vahvuus voi myös antaa lapselle eväitä tunteiden ilmaisuun ja -hallintaan sekä tukea sosiaalisten suhteiden kehttymistä.

Opetus suomeksi ja englanniksi

Lapset saavat itse vapaassa leikissä valita millä kielellä puhuvat. Leikeissä päiväkodissa usein lapset puhuvat suomea toisilleen, mutta silti oppivat englanninkielen arjen toiminnan kautta nopeasti. Arjen rutiinit, toisto sekä selkeät rakenteet opetuksessa edesauttavat kielen oppimista. Siirtymätilanteissa meillä tukena lauluja, jotka auttavat lasta hahmottamaan tilanteita ja samalla oppimaan kieltä. Vuorovaikutus on meilä iloista ja kannustavaa. Kuuntelemme lasta aidosti, ja menemme hänen tasolleen. Osoitamme olevamme aidosti kiinostuneita, ja omalla esimerkillämme opetamme monipuolista ja kunnioittavaa kieltä.

Seuraamme myös suomekielen kehitystä aktiivisesti, ja kaksi kertaa viikossa pidämme ”suomitunnin”. Suomitunnilla suomenkielisen opettajan johdolla leikitään, lauletaan, soitetaan musiikkia, tanssitaan, lorutellaan, keskustellaan, ja perehdytään syvemmin suomenkielen oppimiseen. Lapset oppivat hyvin nopeasti englanninkielisen piiriajan ja suomitunnin eron, ja luontevasti oppivat vaihtamaan kieltä. Suomitunnilla käytössä omat toistuvat rutiinit, ja englanninkielisessä piirissä omat.

Toivotamme kaikki lapset tervetulleiksi päiväkotiimme, huolimatta heidän äidinkielestään.