Tietoja minusta kaavake

Hyvä vanhempi/huoltaja

Lapsesi aloit­taa pian Luovan oppimis­en leikkikoulussa.

Tämä aloit­uslo­make on koottu hel­pot­tamaan lapsen aset­tu­m­is­proses­sia. Se ant­aa jokais­elle opettajalle tärkeää tietoa, mikä takaa men­estyneen asettumisajan.

Täyt­tämällä kaavak­keen ja palaut­tamalla sen ennen lapsesi aloit­us ajanko­htaa, autat meitä tar­joamaan par­haan mah­dol­lis­en hoidon lapsellesi, alusta alkaen.

    Minä.

    Van­hempi­en ajatuk­sia aloituksesta