Sop­imuse­hdot

Jotta voimme tar­jota ja ylläpitää korkeim­man hoitotason, CLP toivoo kaikki­en van­hempi­en olevan tietoisia ja noud­at­tamaan seur­aavia sopimusehtoja. 

Huo­maa, että muu­tok­set, jotka tapahtuvat muina aikoina, on ilmoitettava suor­aan leikkikoululle.

 Sessiot

 Lapsenne läs­näolo voi olla tunti­perusteista (viikot­tain­en aikataulu), osa-aikais­ta tai koko­aikais­ta. Koska päivässä on kak­si ses­si­ota (aamulla ja iltapäivällä), voit varata lapsesi opetuk­sen 4-10 ses­sion välillä viikossa. Mak­sut veloitetaan varausten perusteella.

 Kotiinlähtö

Kukaan lap­sista ei saa pois­tua koululta, ilman rek­ister­öintiso­p­imuk­sessa ilmoitettua aikuista. Kum­mankin huolta­jan on hyväk­syt­tävä kuka tahansa muu hen­k­ilö, jota ei ole ilmoitettu rekisteröintisopimuksessa.

 Myöhästy­mis­maksu (40 €) void­aan veloit­taa äärim­mäis­en myöhästyneissä tapauksissa.

 Kaikissa lapsesi noutoon liittyvis­sä ongelmissa, ota yhteyt­tä päiväkotijohtajaan.

 Maksut

Veloit­amme 150e rek­ister­öity­mis­mak­sun. Rek­ister­öity­mis­maksu ja ensim­mäis­en kuukauden maksu void­aan suorit­taa kun lapsesi hakemus on hyväk­sytty. Lapsenne ilmoit­tau­tu­min­en on hyväk­sytty vain kun kumpikin maksu on suor­itettu. Kokon­ais­sum­maa ei palauteta myöskään per­uutusta­pauk­sissa Mak­sut on suun­niteltu 12 kuukaudelle,  Heinäkuun mak­suista on 50% alennus.

Olemme suljettu heinäkuun, kansal­lisina lomapäiv­inä sekä joulukuun 22.päivästä  ja lop­pi­ais­en  välis­enä aikana

Mak­samalla rek­ister­öin­ti­mak­sun, van­hem­mat vahv­istavat, että ovat hyväk­syn­eet CLP:n sop­imuse­hdot ja käytännöt. 

Muut­taak­sesi lapsesi läs­näo­loa, siitä on ilmoit­tettava yhtä kalen­terikuukautta etukäteen, käyt­tämällä “läs­näo­lon muut­tam­in­en”- kaavaketta.

Jos lapsenne on läh­dössä CLP:ltä, huomi­oit­te­han, että siitä tulee ilmoit­taa 3 kalen­terikuukautta aikais­em­min. Esimerkiksi, mikäli halu­atte lopettaa kesäkuussa, teidän tulee ilmoit­taa leikkikoululle helmikuun lop­puun mennessä.

 Mak­sut on suor­itettava koulun pankkiti­lille jokais­en kalen­terikuukauden puolivälis­sä, annetun kuukausil­askun mukaisesti.

 Pois­sao­loista ei myön­netä palau­tuk­sia. Sama kos­kee myös sair­aspois­sao­loja ja hen­k­ilöko­htaisia lomia. 

Mak­suih­in sis­ältyy terveel­lin­en aamupala, lounas ja välipala.

Kaikilla lap­silla on täysi vak­uutus kouluaikana.

Muu­tok­set sopimusehtoihin

Pidätämme oikeuden sop­imuse­hto­jen muu­tok­si­in, mikäli sii­hen on tarvetta. 

Tuo mukanasi;

▪ Vaip­at ja pyy­h­keet (tar­vit­taessa)
▪ Unilelu lepoaikaa varten (tar­vit­taessa)
▪ Vaihtovaat­teet
▪ Sopivat ulkoiluvaat­teet, läm­pöis­et sekä veden­kestävät
▪ Sis­ätos­sut, jotta pikku­jalat pysyvät lämpiminä ja puhtaina

Lap­sia rohkais­taan leikkimään sotkuisilla akt­iv­it­eeteilla, kuten maa­lilla, liim­alla, hiekalla, vedellä jne. päivän aik­ana, minkä takia on ensisi­jais­en tärkeää pukea “työvaat­teet” lap­sille, joiden sotkeu­tu­min­en ei hait­taa. Tar­joamme ja kan­nustamme käyt­tämään essuja, mutta kokemuk­semme perust­eella maali löytää aina keinonsa sotkea.