Leikkiä, oppia ja maail­maan tutustumista

CLP:n missio on tar­jota korkealuokkais­ta hoitoa ja opetusta lap­sille, rauhal­lisessa ja rakastavas­sa ympäristössä. Par­haiden var­haisvu­osi­en strate­gioiden sov­eltamis­en lisäk­si, lapsenne ovat turval­lisessa paikassa, mis­sä he oppivat ja kehittyvät yksilöinä tutki­en maail­man ihmeitä ympärillään.

Meistä

Me CLP:llä olemme sit­ou­tun­eet kehit­tämään haastavaa ja kan­nustavaa oppimisym­päristöä ja vaalimaan lasten into­himoa oppimiseen ja luovaan ajatteluun.

Kak­sikielin­en ohjelma

Luovan oppimis­en leikkikoulu on kak­sikielin­en, suomi-englanti, aikais­en oppimis­en keskus. Toivot­amme kaikki lap­set ter­vetul­leiksi luovan oppimis­en leikkikouluun, huoli­matta heidän äidinkielestään.

Van­hem­mat kumppaneina

Van­hempi­en rooli on tärkein. Tietämyk­sellänne ja ymmärry­k­sellänne voimme varmistaa yhdessä, että lapsenne yksilöl­lis­et tarpeet huomioidaan.

Tai­an­o­main­en paikka tutkimuk­sille ja uteliaisuudelle

Olemme luon­eet ympäristön, joka tukee lasten älyl­listä, sosi­aalista, emo­tion­aalista ja luovaa kas­vua sekä kehitys­tä, ikään sop­ivilla akt­iv­it­eeteilla ja opetussuunnitelmalla.

Koken­eet opettajamme rohkai­s­evat luovuuteen ja oppimiseen hauskan­pidon, leikin, musiikin ja tanssin väl­ityk­sellä. Kan­sain­välin­en ympäristömme on tilaisuus, jossa lap­set oppivat muista kult­tuureista, tun­nistavat erovaisuuk­sia sekä oppivat hyväk­syn­tää. Yhteisömme on tärkeä meille ja sillä on tärkeä rooli kasvatusopissamme.