Sosiaaliset suhteet

Ryhmätoiminta

Päiväkodissamme on kolme ryhmää, mutta suuren osan päivästä vietämme aikaa yhdessä erilaisissa pienryhmissä touhuten. Isommat lapset oppivat huomioimaan pienemmät, ja pienemmät pääsevät harjoittelemaan taitojaan isompien seurassa.

Avoin oppiympäristö

Oppimisympäristömme on avoin, ja lapset saavat vapaasti hakeutua erilaisiin leikkipisteisiin ja aktiviteetteihin. Tuemme lapsia itse suunnittelemaan toimintaa, ja annamme paljon tilaa luovuudelle ja vapaalle leikille. Päiväkodissa on käytössä kuvitettu toimintataulu, joka tukee leikkien suunnitelmallisuutta ja lasten välistä vuorovaikutusta. Lapset katselevat yhdessä taululta kuvia, ja yhdessä miettivät erilaisia vaihtoehtoja mitä haluaisivat yhdessä tehdä.

Vapaa leikki toiminnan tukena

Vapaan leikin aikana lapset voivat mm. leikkiä kotileikki alueella, pukeutua vapaasti roolivaatteisiin, maalata yhdessä, värittää, piirtää askarrella, tehdä liikunta ja temppuratoja, tehdä majoja, leikkiä nukketalolla, rakennella erilaisilla rakennuspalikoilla ja pelailla pelejä. Myös hiekka- ja vesileikissä lapset keksivät todella luovia ideoita ja yhteistyötaidot kehittyvät. Materiaalit ovat kaikki esillä ja lasten vapaasti käytettävissä.

Vapaassa leikissä lapset pääsevät itse harjoittelemaan yhteistyötaitoja, toisten huomioimista, pettymysten sietoa, ja ristiriitojen selvittämistä. Aikuinen havainnoi tilanteita tarkasti, ja puuttuu aina silloin kun tarve. Annamme lapsille mahdollisuuksia yrittää itse, ja oppia itsenäiseen ajatteluun. Itsesäätelytaitojen harjoitteluun keskitymme arjessa paljon, ja positiivinen ja rauhallinen vuorovaikutus meille tärkeää. Haluamme auttaa jokaista lasta löytämään omat tunteensa, ja oppimaan säätelemään niitä. Aikuinen osallistuu leikkeihin, ja on aidosti läsnä lasta kuunnellen.

Kuvakortit ilmaisun apuna

Käytämme arjessamme kuvakortteja keskustelujen ja kielenkehityksen tukena, ja autamme lapsia löytämään keinoja ja sanoja itsensä ilmaisuun. Yhdessä leikin ja eri aktiviteettien kautta harjoittelemme tunne- ja kaveritaitoja ja opimme omia ja toisten vahvuuksia. Luemme paljon satuja, käytämme tunnekortteja, keskustelemme, kuuntelemme ja kohtaamme jokaisen lapsen yksilönä. Painotamme erilaisuuden ja toisten mielipiteiden ymmärtämistä, ja esimerkin avulla harjoittelemme hyviä käytöstapoja ja toisten huomioimista.

Rutiinit ja selkeä päivärytmi ovat lapselle tärkeitä.

Joka aamu meillä yhteinen aamupiiri, jossa leikimme, laulamme, rytmittelemme, soitamme musiikkia, loruttelemme ja perehdymme päivän aktiviteetteihin ja teemoihin. Aamupiirissä huolehdimme, että jokainen saa kerrottua asiansa, ja keskustelemme yhdessä toistemme ajatuksista ja mielipiteistä.

Kaverisuhteiden luomista pienryhmien avulla

Meille on tärkeää, että jokaiselle lapselle löytyy kaveri, eikä kukaan koe jäävänsä yksin. Kaverisuhteiden syntymistä tuemme mm. pienryhmäjakojen avulla, sekä erilaisia leikkipareja muodostaen. Huolehdimme, että kaikki pääsevät leikkeihin mukaan, ja aikuinen seuraa tarkasti ryhmädynamiikan toimimista ja lasten rooleja. Kuuntelemme ja havainnoimme lapsia paljon, ja nostamme jokaisen mielenkiinnon kohteita mukaan pedagogiseen suunnitteluun, tukien jokaisen halua lähteä leikkeihin ja toimintaan mukaan. Kiusaamiselle meillä on nollatoleranssi, ja puutumme heti, jos huomaamme minkäänlaista syrjintää tai kiusaamista. Positiivisen empatiakykyä herättävän ilmapiirin avulla pyrimme ennaltaehkäisemään kiusaamistilanteita, ja kannustamme lapsia aina huoliehtimaan ja välittämään toisistaan.

Aikuinen tukee ja rikastaa lasten leikkejä oppimisympäristöä muokaten ja lasten tarpeet huomioiden. Tarinallisen leikin avulla pyrimme lisäämään mielikuvituksen käyttöä ja lasten välisen vuorovaikutuksen lisäämistä. Lapset otetaan mukaan toiminnan suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen.

Tutustu myös muihin toimintakertomuksiin